ReadyPlanet.com


รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณสำหรับเ็ด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมวาดภาพระบายสีอิสระ


 นวนละออง  สากล. (2555). รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมวาดภาพระบายสีอิสระ. โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.

           

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีอิสระก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและเพื่อศึกษานวัตกรรมในการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จับสลากมา 1 ห้องเรียนจาก 4 ห้องเรียนแล้วใช้แบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณที่ผู้รายงานสร้างขึ้นทดสอบวัดและคัดเลือกเด็กที่มีคะแนนน้อยที่สุด 15 คน มาเป็นกลุ่มทดลอง ผู้รายงานทำการทดลองสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที ในช่วงเวลาหลังจากเด็กรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ 11.00-11.30 น. รวมระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีอิสระจำนวน 40 แผน 2) ใบงานกิจกรรมวาดภาพระบายสีอิสระ 3) แบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณสำหรับเด็กปฐมวัย แบบแผนการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One-Group Pretest- Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลผู้รายงานใช้ค่าเฉลี่ยและค่า t-test สำหรับ Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีอิสระเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาปฐมวัยได้เห็นความสำคัญและเข้าใจถึงการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีอิสระที่มีผลต่อทักษะการคิดวิจารณญาณ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการเลือกจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพผู้ตั้งกระทู้ นวนละออง สากล :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-27 11:04:38


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.