ReadyPlanet.com


รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี


 

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและ

ชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 แผน 24 ชั่วโมง 2) บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 เรื่อง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีอำนาจจำแนก ตั้งแต่ .22 ถึง .77 ค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.79 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88

และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ t-test  (Dependent Sample)

 

           ผลการศึกษาพบว่า

1.    ประสิทธิภาพ  ของบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ 85.85/85.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 

            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

            3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

            โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและ

ชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น  เพราะบทเรียนสำเร็จรูป มีอิทธิพลต่อความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียนและการเสริมแรง  รวมทั้งเนื้อหา ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น จึงมีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นต่อไปผู้ตั้งกระทู้ เเบญจวรรณ :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-22 13:56:54


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.