ReadyPlanet.com


การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษระที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัย


การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

ครูนวนละออง หงษ์ภู
 ครู คศ.2 (ครูปฐมวัย) 
ศ.ศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่

1) เพื่อพัฒนาแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2)  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และ 3)  เพื่อสร้างปกติวิสัยและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 235 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  แบบวัดที่พัฒนาขึ้น คือ แบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่มุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความมีเมตตากรุณามีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ ด้านความประหยัด ด้านความมีมารยาท และปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย แต่ละด้านประกอบด้วยข้อคำถาม  6 ข้อ รวมข้อคำถามทั้งหมด 36 ข้อ
 
    ผลการวิจัยพบว่าแบบวัดที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถนำไปใช้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิจัยที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อคำถามพบว่ามีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.63- 0.80ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26-0.64
 2. แบบวัดด้านความมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความมีเมตตากรุณา ด้านความประหยัด ด้านความมีมารยาท  มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.72 0.69 0.74 0.76 0.76 และ 0.66 ตามลำดับ
 3.  ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดจากการคำนวณดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าข้อคำถามในแบบวัดมีค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  ตั้งแต่ 0.60 - 1.00
 4. ปกติวิสัยและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนนทีปกติ โดยแบบวัดด้านความมีวินัย มีค่า T26-T49 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีค่า T27-T58 ด้านความกตัญญูกตเวที มีค่า T27-T44 ด้านความมีเมตตากรุณา มีค่า T27-T43 ด้านความประหยัด มีค่า T27-T43 และด้านความมีมารยาท และปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย มีค่า T27-T47ผู้ตั้งกระทู้ ครูนวนละออง :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-23 22:31:21


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.