ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ฯ ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนะนำผลงานวิจัยศิลปศึกษา
dot
dot
หลักสูตรของเรา
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์
dot
dot
ห้องเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
แนะนำหอศิลป์
dot
dot
โรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
บริการสาธารณะ
dot
dot
โรงเรียนในสำนักงานเขตหลักสี่
dot
dot
ระเบียงภาพผลงานศิลปะเด็ก
dot
dot
กิจกรรมพัฒนานักเรียนศิลปะ
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E
http://www.ktssc.com/
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0/594263900583892?fref=ts
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


การอบรมศิลปะอนุบาล article

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย"

จัดโดยศูนย์พัฒนาศิลปศึกษาโดยความร่วมมือกับสาขาศิลปศึกษา มศว.ประสานมิตร

วันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2554

 หลักการและเหตุผล

   ศิลปศึกษาเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนในทุกระดับ กิจกรรมด้านศิลปะสามารถเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ อารมณ์ ทำให้เกิดสุนทรียภาพ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปศึกษาจึงต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาหลักการ กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะและพัฒนาการของผู้เรียน ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมศิลปะ การสอนศิลปศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครนั้น ยังขาดแคลนครูศิลปะ ทำให้การเรียนการสอนศิลปศึกษาหรือการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่เริ่มต้นในการเรียนรู้นั้นยังขาดการตอบสนองต่อจุดประสงค์ของการเรียนรู้ศิลปศึกษาเท่าที่ควร อีกทั้งจะพบว่ายังขาดทิศทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านศิลปะ ส่งผลทำให้ครูอาจไม่ทราบถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการเรียนวิชาศิลปศึกษาได้ โดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบันนั้นที่การเรียนการสอนจะเน้นกิจกรรมศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ


   ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาการสอนศิลปะและเล็งเห็นความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมศิลปะเด็กปฐมวัยเพื่อให้ครูได้เข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมศิลปะให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้จึงจัดทำโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย”โดยได้รับความร่วมกับสาขาศิลปศึกษา และชมรมศิลปศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้โครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน ด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนศิลปศึกษาในระดับปฐมวัยให้กับครูปฐมวัยและครูศิลปศึกษาเพื่อนำมาซึ่งแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพัฒนาการของผู้เรียนและสภาพท้องถิ่นได้ต่อไป

วัตถุประสงค์
   1 เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ครูปฐมวัยและครูผู้สอนศิลปะให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการและสภาพท้องถิ่น
   2 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

กำหนดการ

วันที่ 31 มกราคม ภาคเช้า เป็นการให้แนวคิดและทฤษฎี โดยมีคณาจารย์จากสาขาศิลปศึกษา อทิเช่น ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ อาจารย์ตรีวิทย์ พิจิพลากาศ และอีกหลายๆท่าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมให้แนวคิดในการจัดกิจกรรมศิลปศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย      

ภาคบ่ายเป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรม (work shop) โดยมีคณาจารย์ วิทยากร นิสิตปริญญาโทศิลปศึกษา นิสิตครู 5 ปี จากสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 7 ฐานกิจกรรมที่เป็นฐานกิจกรรมที่นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมในวันที่ 1 มกราคม

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ภาคเช้า เป็นการให้แนวคิดและทฤษฎี โดยมีคณาจารย์จากสาขาศิลปศึกษา อทิเช่น ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า อาจารย์กฤษณ์ จันทร์ทับ อาจารย์สุเชน น้อยสำแดง และอีกหลายๆท่าน ร่วมให้แนวคิดในเรื่องการเขียนแผนกิจกรรมศิลปะ และพฤติกรรมการสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆปฐมวัย      

ภาคบ่ายเป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรม (work shop) โดยผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติกับกลุ่มตัวอย่างจริงๆ ซึ่งเป็นเด็กๆ อนุบาลจากโรงเรียนการเคหะท่าทราย โดยมีคณะวิทยากร นิสิตครู 5 ปี จากสาขาศิลปกรรมศาสตร์ เป็นพี่เลี้ยงร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 7 ฐานกิจกรรมที่เป็นฐานกิจกรรมที่นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมในวันที่ 1 มกราคม

 ประมวลภาพการร่วมกิจกรรม

 

  

พิธีเปิดโดย ดร.อณิยา นุชสำเนียง

กล่าวความเป็นมาของโครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน โดยผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
ผู้เข้ารับการอบรม อาจารย์ดิษพงษ์ พงศ์อร่าม บรรยายเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยดินนำมัน
อาจารย์ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ บรรยายเรื่องศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ผศ.ดร.เลิศศิริ์ บวรกิตติ บรรยายเรื่องพัฒนาการศิลปะสำหรับเด็ก
ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า มอบภาพวาดที่ระลึกแก่ ดร.อณิยา นุชสำเนียง บรรยากาศค่ายศิลปะเด็กดี

 

บรรยากาศการทำกิจกรรม

http://www.youtube.com/watch?v=8-W0YJtwl90

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com / artsedcenter@hotmail.com ขอบคุณครับ
กิจกรรมของศูนย์

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปะครูกฤษณ์
งานฉลองศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์อารี สุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
บัณฑิตน้อย ครั้งที่ 7
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
webmaster : Krist Chantab ,Wanaree Thieng-am