ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


คม วาทกรรม

 

 ศาสตราจารย์ดร.วิรุณ กล่าวว่า   ..."การที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งมีนักเรียนไปทำชื่อเสียงเป็นเรื่องที่ดี                      แต่ไม่เห็นด้วยถ้าเราจะสนใจแต่เด็กที่ทำชื่อเสียง จนลืมเด็กคนอื่นๆ ความสำเร็จของโรงเรียนนั้นจะต้องช่วย              ยกระดับมาตรฐานของเด็กให้มีความใกล้เคียงกัน ไม่ใช่ดูแลแต่เด็กเก่งหรือเด็กที่มีความสามารถเพียงส่วนเดียว         จนทำให้เด็กจำนวนมากได้รับการทอดทิ้ง ต้องสนใจเด็กทุกคนเท่าเทียมกัน และต้องส่งเสริมพวกเขาให้เหมือนๆ       กันด้วย จึงจะเรียกว่าการศึกษามีความเท่าเทียมกัน"...

 ที่มา : มติชนออนไลน์ ฉบับ 4 ธันวาคม 2551  ขอขอบคุณ :  http://eduzones.com

  ......................................................................................................................................

  

..."การเปลี่ยนแปลงอำนาจ อย่าหยุดอำนาจไว้เพียงอำนาจ อำนาจไม่ได้แปลว่าอำนาจ ต้องแปรอำนาจให้เป็น         พลังสร้างสรรค์ สร้างงาน และสร้างองค์กร" ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ. (2554: 63). 

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ. (2554).  เพื่ออนาคต มศว. บันทึกอธิการบดี 2546-2550 (วาระ 2546-2554). กรุงเทพฯ:         สันติศิริการพิมพ์

 

  ................................................................................................................................. 

 

ท่าน ว. วชิรเมธี กล่าว่า ..."บิล เกตต์ เรียนไม่จบแต่พบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นคนใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง       ปัญญาไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแต่อยู่ในจิตใจที่ใฝ่รู้"...

ที่มา : http://www.it4x.com สืบค้นวันที่ 23 พฤษาคม 2554

 

   ................................................................................................................................

 

...."ศิลปะมิใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต  แต่ทุกชีวิตควรมีศิลปะ(ในหัวใจ)”

 

   วีระยุทธ เพชรประไพ ครูคศ.4 ศิลปศึกษา (กศ.ม.ศิลปศึกษา)

 ผู้อำนวยการหอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมาCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ