ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ฯ ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนะนำผลงานวิจัยศิลปศึกษา
dot
dot
หลักสูตรของเรา
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์
dot
dot
ห้องเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
แนะนำหอศิลป์
dot
dot
โรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
บริการสาธารณะ
dot
dot
โรงเรียนในสำนักงานเขตหลักสี่
dot
dot
ระเบียงภาพผลงานศิลปะเด็ก
dot
dot
กิจกรรมพัฒนานักเรียนศิลปะ
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
http://www.ktssc.com/
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


กิจกรรมตะลุงกระดาษสำหรับเด็ก

 กิจกรรมหนังตะลุงกระดาษสำหรับเด็ก

     กิจกรรมหนังตะลุงกระดาษ ภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลกสี่ กทม.

1.หลักการและเหตุผล
   หนังตะลุงกระดาษจัดเป็นการแสดงของชาวภาคใต้ ซึ่งหนังตะลุงนั้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี   อัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีการผสมผสานทั้งทางด้านทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของแต่ละบุคคล ประกอบกับการผูกเนื้อเรื่องที่มีสารประโยชน์สอดแทรกคุณธรรม ข่าวสารบ้านเมืองได้อย่างลงตัว ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่ครบครั้นทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อเด็กรุ่นหลัง การสืบสานเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญา และควรค่าแก่การพัฒนากล่าวคือคือการพัฒนารูปแบบตะลุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ รูปแบบตัวละคร การแสดงและดนตรี
   ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา  โรงเรียนการเคหะท่าทราย  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือทางความคิดกับสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ได้ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา อีกทั้งโครงการดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ในเชิงการอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นโดยใช้งานวิจัย (R&D) เป็นฐานกระบวนการคิดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันนั้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบ มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นการสร้างแนวคิดของลักษณะของพหุมิติหรือแนวคิดหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างเท่าทันต่อปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยได้จัดเป็นโครงการในการพัฒนาโดยใช้ชื่อว่า “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาในรูปแบบการบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านการรับรู้ในมิติเชิงศิลปวัฒนธรรม อันประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมหุ่นละครเงา และกิจกรรมตะลุง

2.วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการแสดงหุ่นละครเงา
    2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบตัวหนังตะลุงให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
    2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ
    2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
    2.5 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการทางด้านศิลปศึกษาแก่ชุมชน
    2.6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมหุ่นละครเงาและตะลุงกระดาษ

3. แผนการจัดทำกิจกรรม
    3.1 กิจกรรมที่ 1 ด้านการพัฒนารูปแบบตะลุงกระดาษและหุ่นละครเงา
           เป้าหมาย พัฒนารูปแบบการทำตะลุงกระดาษให้สอดคล้องกับพัฒนาการช่วงวัยของผู้เรียน

    3.2 กิจกรรมที่ 2 ด้านการสร้างบทละคร
          เป้าหมาย เป็นการสร้างบทละครเพื่อการนำเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    3.3 กิจกรรมที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการแสดงในส่วนของดนตรี
           เป้าหมาย เป็นการพัฒนาการละเล่นโดยบูรณาการกับกิจกรรมดนตรีไทย โดยมีกลิ่นไอของศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

    3.4 กิจกรรมที่ 4 ด้านการพัฒนารูปแบบของศิลปะการแสดง
           เป้าหมาย เป็นการพัฒนารูปแบบการแสดงโดยบูรณาการกับสาระนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง

    3.5 กิจกรรมที่ 5 ด้านการบริการ
          เป้าหมาย เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน

 

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้

 

 

คลิบการเรียนรู้

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HBmDWVVzvko

 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรียนรู้เรื่องเงากับการสร้างสรรค์

 

http://www.youtube.com/watch?v=b7sM5L-sDtg&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=BansnyW6tzM&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=OIhtEhMNVno&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=IJGE3m7BEng&feature=relatedCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
webmaster : Krist Chantab ,Wanaree Thieng-am