ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


สัดส่วนในการวาดการ์ตูน ใครคิดว่าไม่สำคัญ article

สัดส่วนในการวาดการ์ตูน ใครคิดว่าไม่สำคัญ

อาจารย์อรัญ  วานิชกร
อาจารย์ประจำสาขาออกแบบทัศนศิลป์
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

       จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับการวาดการ์ตูนมาบ้าง ทั้งจากที่แต่งเรื่องและเขียนภาพประกอบหนังสือนิทาน และสอนการวาดการ์ตูนผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆ จึงอยากแลกเปลี่ยนหรือเสนอแนะเทคนิคที่จะช่วยพัฒนารูปแบบการเขียนการ์ตูนให้กับคุณครู ผู้สนใจ หรือน้องๆนักเรียนโรงเรียนการเคหะท่าทราย ในเรื่องของสัดส่วนในการวาดการ์ตูน เนื่องจากผมเคยประสบปัญหากับตัวเองและเพื่อนๆหรือคนรู้จักที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกที่ฝึกฝนการเขียนการ์ตูน ผมมักจะวาดตัวละครที่มีรูปแบบการตัดทอนในสัดส่วนที่ดูเป็นการ์ตูน น่ารัก แต่ส่วนใหญ่จะลืมคิดถึงองค์ประกอบย่อยอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop) และฉากที่เป็นอาคารทั้งหลาย ทุกองค์ประกอบของภาพ จำเป็นต้องมีการตัดทอนหรือบิดรูปทรงให้เกิดความอ่อนช้อย สวยงามเหมาะสมกับโลกของการ์ตูน ผู้วาดควรมีการตัดทอนในทุกองค์ประกอบภาพ สัดส่วนคนจริงๆนั้นเราใช้สัดส่วนประมาณ 1:7.5 ทั้งนี้เปรียบเทียบจากหัวของตัวละคร โดยเมื่อทำการย่อส่วนลงมาอยู่ในโลกของการ์ตูนแล้วอาจมีโลกสัดส่วนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้วาดการ์ตูนจะเป็นคนกำหนด ตัวอย่างในที่นี้ใช้สัดส่วน 1:2 ซึ่งเป็นสัดส่วนการ์ตูนที่นิยมเขียนกันในหนังสือนิทานหรือการ์ตูนเด็กเล็ก ซึ่งจะมีความน่ารัก และขบขันไปในตัว

       ภาพเปรียบเทียบสัดส่วนของตัวละครในรูปแบบสัดส่วนการ์ตูนและสัดส่วนจริง จะเห็นได้ว่าเมื่อสัดส่วนต่อหัวของตัวละครน้อยลงตัวละครที่ได้จะมีความน่ารักมากขึ้น ห่างไกลจากโลกของความเป็นจริงโดยค่อนไปทางโลกของจินตนาการมากขึ้น

  

       ภาพสิ่งของประกอบฉาก(Prop) ในรูปแบบสัดส่วนที่สมจริง จะเห็นว่าได้ภาพที่มีลักษณะที่แข็งและสมจริงเกินไปภาพตัวอย่างสิ่งของประกอบฉากที่ตัดทอนให้อยู่ในมุมมองของการ์ตูน จะเห็นว่ามีความน่ารักแม้ไม่มีตัวละครอยู่ก็สามารถรู้ได้ว่านี่คือการ์ตูนเนื่องจากมีลีลาของสัดส่วนและมุมมองที่เป็นการ์ตูน

 

       กรณีศึกษาการวาดฉากในรูปแบบการตัดทอนจากของจริงให้เป็นการ์ตูน โดยตัวอย่างในภาพเป็น ภาพถ่ายของอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวาดภาพออกมาในสัดส่วนที่เหมือนจริงในรูปแบบของทัศนียภาพ(Perspective Sketch) ซึ่งภาพที่ได้จะเหมาะกับการ์ตูนที่มีสัดส่วนที่สมจริง
 

       เมื่อทำการตัดทอนรูปทรงอาคารและใส่ตัวละครประกอบเข้าไปเป็นบรรยากาศโดยรวมของโลกการ์ตูนจะเห็นว่าเมื่อผู้วาดทำการตัดทอนรูปทรงในทุกองค์ประกอบของภาพให้เป็นการ์ตูนแล้ว ภาพการ์ตูนที่ได้จะมีเสน่ห์สมจริงในโลกของการ์ตูนขึ้นอย่างมาก ดึงบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดให้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของการ์ตูนได้อย่างแท้จริง หวังว่าในการวาดการ์ตูนครั้งถัดไปน้องๆจะไม่ลืมตัดทอนหรือบิดเบือนรูปทรงในทุกองค์ประกอบของภาพนะครับ


……………………………………..

จากเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ กทม.
บทความศิลปศึกษา

เปลือยอุดมการณ์ อารี สุทธิพันธุ์
การพัฒนาเครือข่ายศิลปศึกษา
เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อถึงวัยเข้าอนุบาล
แนวโน้มการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ICT ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้รูปแบบ School Buk System
การสังเกตเด็กในชั้นเรียนปฐมวัยเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม
เล่นกับดิน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกาะเกร็ด
การประกวดศิลปะเด็ก article
เด็กบกพร่องทางการได้ยิน article
เด็กปฐมวัยคุณค่าที่น่าลงทุน article
ศิลปะ (ART) article
บทความอนุบาล article
บทความดนตรี article
บทความงานวิจัย การสอนศิลปศึกษา article
บทความอนุบาล “เปิดเทอมใหม่เปิดใจ เปิดกาย” article
การสร้างสรรค์ภาพประกอบสื่อการสอน article
การประเมินผลงานศิลปะ*
มุมมองของนักบริหารการศึกษา article
แนวคิดการศึกษา article
คุณค่าของศิลปศึกษาต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน article
ศิลปะเปิดความคิด (ไม่ใช่ปลูกฝัง) article
แนวทางการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย article
ครูปฐมวัยกับการวิจัยในชั้นเรียน article
บทบาทของศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา article
สื่อสารสนเทศแอนิเมชั่นกับศิลปศึกษา article
จากหน่ออ่อน สู่ปลายยอดอันสูงส่ง article
ทำไมต้องพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ article
สีกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ article
ศิลปะกับศิลปะภาษา article
แนวความคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย article
มิเเช็ล ฟูโกต์ : ร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ article
แนวคิดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในยุคหลังสมัยใหม่ article
เด็กปัญญาเลิศ : สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน article
จิตวิทยาบุคลิกภาพ article
ภาษา : การเรียนรู้ศิลปศึกษาในมิติเชิงวัฒนธรรมในต่างแดน article
พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน : การเขียนรูปช้าง article
ศิลปะเด็กโต article
ศิลปะเด็กCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ