ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


ครูปฐมวัยกับการวิจัยในชั้นเรียน article

ครูปฐมวัยกับการวิจัยในชั้นเรียน
และการวัดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

 ครูนวนละออง หงษ์ภู
 ครู คศ.2 (ครูปฐมวัย)
ศ.ศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“วิจัยอีกแล้วเหรอ !”  “จะทำเรื่องอะไรดี ?” “เบื่อจังเลย”....... ประโยคเหล่านี้เป็นประโยคที่คุ้นหูมากกับอาชีพครู แต่ปัจจุบันหากคุณครูมืออาชีพทุกท่านลองทบทวนบทบาทตนเอง และมองปัญหาต่าง ๆ ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะค้นพบว่าวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด
 เนื่องจากกฎหมายได้กําหนดให้มีการส่งเสริมการวิจัยในมาตรา 24 ดังนี้    
         
             มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ….(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งความสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ…..

             ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้ครูอาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้วิจัยเพื่อมีส่วน  ร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาวิชาชีพครูให้เพิ่มขึ้น  จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่ครูผู้สอนต้องทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง ซึ่งในการทำวิจัยดังกล่าวสำหรับผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การทำวิจัยมาบ้างแล้วก็สามารถที่จะจัดทำได้เลยแต่สำหรับผู้ที่ยังขาดประสบการณ์ หรือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไรดีนั้น อันดับแรกควรเริ่มจากการสังเกต สภาพการจัดการเรียนการสอนของตนว่าพบปัญหาอะไรบ้างขณะจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในชั้นเรียน หลังจากนั้นให้ศึกษาค้นคว้า หาวิธีทางในการแก้ปัญหา อาจจะนำนวัตกรรมต่าง ๆ หรือวิธีการที่คนอื่นได้ทำการศึกษาแล้วได้ผลมาใช้แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ลดลงหรือหมดไป

            โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฐมวัยที่เด็กแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน และที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายขณะจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้แก่
ด้านร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การเขียนหนังสือ การจับดินสอไม่ถูกวิธี การใช้มือในการหยิบจับสิ่งของ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การเดินขึ้นลงบันไดสลับเท้า
ด้านอารมณ์-จิตใจ การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ก้าวร้าว เอาแต่ใจ
ด้านสังคม การปรับตัวเข้ากับสังคม การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ด้านสติปัญญา การพัฒนาการทางด้านการเขียนพยัญชนะ การท่องจำ การตอบปัญหา

เมื่อครูพบปัญหาแล้วพยายามหาวิธีแก้ปัญหาโดยการลองผิด ลองถูก จดบันทึกสิ่งที่ตนสังเกต ปฏิบัติทุกขั้นตอนให้เป็นหลักฐาน และเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา นำมาเขียนรายงานการวิจัย สรุปผลการวิจัยจากนั้นนำสิ่งที่ค้นพบไปเสนอแนะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคคลที่สนใจนำแนวทางดังกล่าวไปแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ที่สำคัญครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาควบคู่กันไป เพื่อให้เด็กเป็นคน เก่ง ดี มีสุข และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพต่อไป

การวัดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

หากพิจารณามาตรฐานการศึกษาของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกับมาตรฐานที่ใช้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะพบว่ามาตรฐานที่ 1- 6 ของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 สำหรับมาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้นถือเป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างมากตามความมุ่งเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10  และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ต่างมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบหรือประเมินว่าสามารถดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่นั้นจำเป็นต้องมีการวัดแล้วนำผลการวัดไปเป็นข้อมูลสำหรับประเมินว่า ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหรือไม่รวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป                    
ตามหลักการวัดและประเมินผลนั้นเพื่อให้ได้ผลการวัดที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ควรมีการวัดและประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของวิธีการวัดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่การวัดและประเมินโดยผู้อื่น และการวัดและประเมินตนเอง การวัดและประเมินโดยให้ผู้อื่นประเมินนั้นผู้ประเมินควรเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในการประเมินและควรได้รับการฝึกอบรมในสิ่งที่จะประเมิน ส่วนการประเมินตนเองนั้น ผู้ประเมินอาจพยายามตอบตามความคาดหวังของสังคม ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นเพื่อให้ผลการวัดมีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบความสอดคล้องของผลการประเมินได้จึงควรใช้การวัดและประเมินทั้ง 2 ประเภท
 การวัดและประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนมาเป็นระยะเวลา 8 ปีนั้น มักพบปัญหาการวัดและประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการวัดและการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใช้วิธีการให้ครูเป็นผู้ประเมินเพียงอย่างเดียว   เพื่อให้การวัดและประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบความสอดคล้องของผลการวัดจากวิธีการที่หลากหลายได้  ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย 

 การพัฒนาแบบวัดในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดที่เป็นสถานการณ์ โดยใช้สถานการณ์  สั้น ๆ ที่มักพบในชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้พิจารณาจากตัวเลือกที่เป็นรูปภาพว่าจะปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ เป็นการให้เด็กได้พิจารณาโดยระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นประจำทุกวัน ซึ่งทำให้เด็กได้พิจารณาตามสภาพที่เป็นจริงไม่จำเป็นต้องใช้จินตนาการ หรือความคิดขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์หรือการคิดแบบวิจารณญาณ เพื่อหาคำตอบที่ควรจะเป็น ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับความเป็นจริง  นอกจากนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปภาพ เป็นตัวเลือกให้เด็กพิจารณาและให้ครูอธิบายคำชี้แจงหรือวิธีการตอบข้อคำถามรวมทั้งอ่านสถานการณ์ให้เด็กฟัง เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ แต่เป็นวัยที่มีความสนใจและเข้าใจในความหมายของรูปภาพได้

 แบบวัดที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่า
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับใด มีจุดเด่น  จุดด้อย  และจุดที่ควรพัฒนาอย่างไร  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้หาแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็กต่อไป  นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์สำหรับใช้ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนว่าสามารถดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยได้บรรลุตามมาตรฐานของสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร หรือไม่ และมีแนวทางในการพัฒนา การดำเนินงานของโรงเรียนอย่างไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพได้ต่อไป 

 
………………………………………….
บทความศิลปศึกษา

เปลือยอุดมการณ์ อารี สุทธิพันธุ์
การพัฒนาเครือข่ายศิลปศึกษา
เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อถึงวัยเข้าอนุบาล
แนวโน้มการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ICT ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้รูปแบบ School Buk System
การสังเกตเด็กในชั้นเรียนปฐมวัยเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม
เล่นกับดิน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกาะเกร็ด
การประกวดศิลปะเด็ก article
เด็กบกพร่องทางการได้ยิน article
เด็กปฐมวัยคุณค่าที่น่าลงทุน article
ศิลปะ (ART) article
บทความอนุบาล article
บทความดนตรี article
บทความงานวิจัย การสอนศิลปศึกษา article
บทความอนุบาล “เปิดเทอมใหม่เปิดใจ เปิดกาย” article
การสร้างสรรค์ภาพประกอบสื่อการสอน article
การประเมินผลงานศิลปะ*
มุมมองของนักบริหารการศึกษา article
แนวคิดการศึกษา article
คุณค่าของศิลปศึกษาต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน article
ศิลปะเปิดความคิด (ไม่ใช่ปลูกฝัง) article
แนวทางการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย article
บทบาทของศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา article
สื่อสารสนเทศแอนิเมชั่นกับศิลปศึกษา article
สัดส่วนในการวาดการ์ตูน ใครคิดว่าไม่สำคัญ article
จากหน่ออ่อน สู่ปลายยอดอันสูงส่ง article
ทำไมต้องพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ article
สีกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ article
ศิลปะกับศิลปะภาษา article
แนวความคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย article
มิเเช็ล ฟูโกต์ : ร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ article
แนวคิดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในยุคหลังสมัยใหม่ article
เด็กปัญญาเลิศ : สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน article
จิตวิทยาบุคลิกภาพ article
ภาษา : การเรียนรู้ศิลปศึกษาในมิติเชิงวัฒนธรรมในต่างแดน article
พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน : การเขียนรูปช้าง article
ศิลปะเด็กโต article
ศิลปะเด็กCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ