ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article

 

ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวการลากและระบายสี (Neo-Drawing and Painting)” ภายใต้โครงการสัมมนาและแสดงนิทรรศการความเป็นครูศิลปศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนการเคหะท่าทราย  ร่วมกับสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.หลักการและเหตุผล
   ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา  โรงเรียนการเคหะท่าทราย  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์การพัฒนาศิลปศึกษาที่มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครูศิลปศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พัฒนางานวิจัย การค้นคว้าทางด้านการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งได้พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน สังคมไทยและเวทีโลก 
   ยุทธศาสตร์ด้านที่5 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการทางด้านศิลปศึกษาแก่ชุมชน ภายใต้ความร่วมมือพันธมิตรทางความคิดกับสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์จึงร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “นวการลากและระบายสี (Neo-DrawingandPainting)”เป็นการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชาศิลปศึกษาและศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย ในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการลากและการระบายสี โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ เป็นวิทยากรหลักในภาคบรรยายองค์ความรู้และภาคการปฏิบัติที่นำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ รวมทั้งได้จัดทำการนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการทัศนศิลป์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์และผลงานทางด้านศิลปศึกษา อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านต่างๆ ของสาขาวิชาศิลปศึกษาและศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษาต่อเพื่อนครู เครือข่ายการเรียนรู้กรุงเทพเหนือ นิสิตและผู้เรียน รวมถึงผู้สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปศึกษาต่อไป

2.วัตถุประสงค์
   2.1 เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ครูผู้สอนศิลปศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานในแนวคิด “นวการลากและระบายสี (Neo-Drawing and Painting)” 
   2.2 เพื่อพัฒนางานวิจัยกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด “นวการลากและระบายสี (Neo-Drawing and Painting)”
   2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา
   2.4 เพื่อเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษาต่อประชาคม
   2.5 เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก ให้กับบุคลากรและนักเรียนของศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย

3. เป้าหมายผู้รับบริการ
    ผู้รับบริการ  รวม   50   คน
    นิสิต/ผู้สนใจ        10   คน  
อาจารย์  40  คน

4. สถานที่จัดอบรม ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย 

    สำนักงานเขตหลักสี่ กทม. ติดต่อ02-5899777 และครูกฤษณ์ 086-9875412

***********************************************************

กำหนดการการอบรม
โครงการนวการลากและการระบายสี (Neo-Drawing and Painting)

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

เวลา  07.30 – 08.30 น.    ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
เวลา  08.30 น.-09.00 น.   กล่าวรายงานโครงการ กล่าวความเป็นมาของโครงการ 

                                       (อาจารย์ ว่าที่ ร.ท. ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ)      

                                       พิธีเปิด โดย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
เวลา 09.00 น.-10.00 น.   บรรยายเรื่องแนวคิดและกระบวนการนวการลากและการระบาย 
                                       โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์     

เวลา 10.00 น.-10.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 น.-11.15 น.    ปฏิบัติการลากและระบายสี

                                        โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์   

เวลา 12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.-17.00 น.    ปฏิบัติการลากและระบายสี โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ 
                                        และคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา
เวลา 14.30 น.-14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 น.-17.30 น.    ร่วมแสดงความคิดเห็น / นัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 
เวลา 17.30 น.                   มอบเกียรติบัตร และถ่ายรูปร่วมกัน

********************************

ตัวอย่างผลงานครูอารี สุทธิพันธ์

 ภาพบรรยากาศการอบรม: นวการลากและการระบายสี

 
 ทีมงานฝ่ายต้อนรับ    ครูอารี ผอ.เขต และผอ.ดร.อริยา
 
 บรรยากาศการอบรม    สร้างสรรค์ผลงาน
 
 ครูอารีแนะนำแนวคิดการลากเส้นแนวใหม่    สร้างสรรค์ผลงาน
 
 ลากเส้นด้วยวัสดุดินสอหลายสี    ครูอารี สาธิตกระบวนการสร้างสรรค์
 
 ลากเส้นด้วยสีขาว    กระบวนการปิดกระดาษกาว
 
 ผลงานผู้รับอบรม    ผลงานผู้เข้าอบรม
 
 แนะนำและวิเคราะห์กระบวนการ    ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม
     
     
     
     
     
     

 ดูภาพเพิ่มที่ www.facebook.com/artsedcenter@hotmail.com

คลิบบรรยากาศการอบรม

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=peBm0tsRf7Q
กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ