ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


มุมมองของนักบริหารการศึกษา article

 

มุมมองของนักบริหารการศึกษาต่อกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

 

ดร.อณิยา นุชสำเนียง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย

 

      ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาระยะแรกนั้นไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกให้เด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติของเขา ต้องพัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กับพัฒนาการความต้องการของเด็ก โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ ในสภาพที่เป็นจริงของเด็ก เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องคำนึงถึงศักยภาพของเด็ก และจงพยายามสร้างความเป็นเลิศให้เด็กแต่ละคนให้จงได้ การเล่นเป็นอาชีพที่ถาวรของเด็ก เพราะฉะนั้นกิจกรรมการสอนจะต้องไม่แยกการเล่นออกจากการเรียน ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน แล้วเด็กจะตื่นตัวอยู่เสมอ สำหรับการเรียนรู้ จากแนวคิดของมอนสเตอรี่ “เด็กจะเรียนได้ดีที่สุดโดยการให้ค้นพบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การฝึกฝนด้านประสาทสัมผัส ด้วยการทำงานด้วยมือ เป็นสิ่งสำคัญประการแรก” 


      กิจกรรมสำหรับเด็กจะส่งผลให้ครูเกิดความเข้าใจจนสามารถวิเคราะห์ความสามารถของเด็กและการจัดกระบวนการเรียนการสอนว่ามีส่วนใดบ้างที่ครูจะต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้ลงไปสู่การพัฒนาตัวผู้เรียน นั่นคือครูต้องร่วมเรียนรู้กับนักเรียนในลีลาการเรียน เพื่อจะนำผลมาพัฒนาลีลาการสอนของครู การที่เด็กได้ซาบซึ้งในกิจกรรมต่างๆ จะช่วยทำให้ช่วงสมาธิ  ความสนใจของเด็กยาวขึ้น เมื่อเด็กทำกิจกรรมและมีสมาธิที่ดีแล้วจะช่วยขยายช่วงเวลาความสนใจของเด็กได้ยาวออกไปอีก จุดมุ่งหมายของกิจกรรม นั้นเพื่อฝึกประสาทสัมผัสของเด็กให้รู้จักสังเกตรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ซึ่งเด็กควรมีความสามารถอย่างดี นอกจากนี้ กิจกรรมยังช่วยเพิ่มความสามารถในกระบวนการคิด ซึ่งเป็นสิ่งเริ่มแรกของกระบวนการเขียน       การอ่าน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรที่จะศึกษาและพัฒนาแนวทางที่จะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กให้หลากหลาย เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และตอบสนองต่อพัฒนาการของผู้เรียนและสามารถเชื่อมโยงอย่างบูรณาการกับชีวิตจริงให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินและเรียนรู้อย่างมีความสุข

……………………………………………………….

 
บทความศิลปศึกษา

เปลือยอุดมการณ์ อารี สุทธิพันธุ์
การพัฒนาเครือข่ายศิลปศึกษา
เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อถึงวัยเข้าอนุบาล
แนวโน้มการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ICT ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้รูปแบบ School Buk System
การสังเกตเด็กในชั้นเรียนปฐมวัยเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม
เล่นกับดิน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกาะเกร็ด
การประกวดศิลปะเด็ก article
เด็กบกพร่องทางการได้ยิน article
เด็กปฐมวัยคุณค่าที่น่าลงทุน article
ศิลปะ (ART) article
บทความอนุบาล article
บทความดนตรี article
บทความงานวิจัย การสอนศิลปศึกษา article
บทความอนุบาล “เปิดเทอมใหม่เปิดใจ เปิดกาย” article
การสร้างสรรค์ภาพประกอบสื่อการสอน article
การประเมินผลงานศิลปะ*
แนวคิดการศึกษา article
คุณค่าของศิลปศึกษาต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน article
ศิลปะเปิดความคิด (ไม่ใช่ปลูกฝัง) article
แนวทางการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย article
ครูปฐมวัยกับการวิจัยในชั้นเรียน article
บทบาทของศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา article
สื่อสารสนเทศแอนิเมชั่นกับศิลปศึกษา article
สัดส่วนในการวาดการ์ตูน ใครคิดว่าไม่สำคัญ article
จากหน่ออ่อน สู่ปลายยอดอันสูงส่ง article
ทำไมต้องพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ article
สีกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ article
ศิลปะกับศิลปะภาษา article
แนวความคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย article
มิเเช็ล ฟูโกต์ : ร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ article
แนวคิดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในยุคหลังสมัยใหม่ article
เด็กปัญญาเลิศ : สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน article
จิตวิทยาบุคลิกภาพ article
ภาษา : การเรียนรู้ศิลปศึกษาในมิติเชิงวัฒนธรรมในต่างแดน article
พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน : การเขียนรูปช้าง article
ศิลปะเด็กโต article
ศิลปะเด็กCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ