ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์

นิทรรศการทัศนศิลป์ 79 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ “วันครูศิลปะ”

 

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552 11:34:24 น.

คอลัมน์: ต้นซอยวิภาฯ ๓๘: : 79 ปี อารี สุทธิพันธุ์ ครูศิลปะนอกแบบ 5

ผศ.ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
 

าจารย์อารี สุทธิพันธุ์ เป็นครูศิลปะนอกแบบ อย่างไรจึงจะเรียกว่านอกแบบ เป็นประเด็นที่น่าจะได้นำมาพิจารณา คำ "นอกแบบ" ในที่นี้คือนอกแบบทางความคิด หรือจะเรียกว่าคิดนอกกรอบก็คงจะได้ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการคิดทวนกระแสก็ได้ เพราะก่อนปี 2511 นั้น การศึกษาศิลปะและการช่างของไทยนิยมการลอกเลียนแบบ แต่อาจารย์อารี สุทธิพันธุ์คัดค้านการเรียนการสอนศิลปะด้วยการเลียนแบบ

มีสถาบันการศึกษาศิลปะ 2 แห่ง ที่เน้นการเรียนการสอนศิลปะด้วยการเลียนแบบ ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

แห่งแรกคือ โรงเรียนเพาะช่างแห่งที่สองคือ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรโรงเรียนเพาะช่างถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2456 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการช่างของไทยขึ้นมาใหม่ อันเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อครั้งทรงเถลิงราชสมบัติใหม่ๆ เพราะงานช่างของไทยที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน แต่เสื่อมลงแทบจะสูญสลาย กาลเวลาผ่านมา 96 ปี มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับ จากโรงเรียนเพาะช่าง ที่รัชกาลที่ 6 พระราชทานชื่อ เปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยเพาะช่าง สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเพาะช่าง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน แม้ว่าชื่อจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามอุดมการณ์ความเป็นเพาะช่างก็ยังคงอยู่ คือเน้นการผลิตบุคลากรทางการช่างให้กับประเทศชาติสืบมาไม่เคยเปลี่ยนแปลง

คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2486 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล(รัชกาลที่ 8) ด้วยการสนับสนุนของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อแรกตั้งมีคณะเพียงคณะเดียวคือคณะจิตรกรรมและป ระติมาก ร รม มีศาสต ราจารย์ศิลป์พีระศรี เป็นคณบดีหลักสูตรการเรียนการสอนจัดทำขึ้นโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ทั้งสิ้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อผลิตบุคลากรด้านศิลปะแบบตะวันตก โดยเน้นบุคลากรด้านประติมากรรมเป็นพิเศษ เพราะประเทศไทยมีความต้องการช่างปั้นอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และอนุสาวรีย์อื่นๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะเป็นรูปเหมือนบุคคล (Realistic) ทั้งสิ้น การเรียนการสอนจึงเน้นการเลียนแบบเป็นสำคัญ วัสดุอุปกรณ์การสอนจะส่งตรงจากประเทศอิตาลี อันเป็นบ้านเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นั่นเอง แม้เวลาจะผ่านเลยมาถึง 66 ปี การเรียนการสอนยังคงเริ่มต้นจากการเลียนแบบอยู่เช่นเดิม ด้วยความเชื่อว่าเมื่อเขียนภาพเหมือนได้ต่อไปจะเขียนอะไรก็ได้

 วิชาเอกศิลปศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร(ปัจจุบันคือคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ถือกำเนิดขึ้นในพ.ศ.2511 โดยมีอาจารย์อารี สุทธิพันธุ์(ปัจจุบันศาสตราจารย์อารี สุทธิพันธุ์)เป็นผู้จัดทำหลักสูตรและอำนวยการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรครูด้านศิลปะระดับปริญญาตรี เพื่อไปสอนศิลปะระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งครูศิลปะที่จะไปสอนวิชาศิลปศึกษาในวิทยาลัยครู (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ) อีกด้วย

 

การเรียนการสอนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาจะไม่เน้นการเลียนแบบตามแบบอย่างของโรงเรียนเพาะช่าง และคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะเน้นการเรียนการสอนศิลปะด้วยวิธีธรรมชาติที่เรียกชื่อว่า The Natural way to Draw & Painting เป็นการวาดภาพจากนอกเข้าใน (Outside-In) เช่น การวาดภาพแสดงทรง หรือการลากตามที่สัมผัส (Contour Drawing) การลากท่าทาง (Gesture Drawing)การเขียนน้ำหนัก (Weight Drawing) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิดและวิธีทำงานของตนไปเป็นแบบศิลปะหลังสมัยใหม่ (Post Modern Art) อาจารย์อารี สุทธิพันธุ์ จะลึกซึ้งในอุดมคติหลังสมัยใหม่นี้มาก และประกาศต่อต้านการเรียนการสอนที่เน้นการเลียนแบบ หรือศิลปะหลักวิชา (Academy) อย่างสมัยใหม่ (Modern Art) อย่างเต็มที่ตลอดชีวิตของท่าน จึงเป็นที่มาของ "อารี สุทธิพันธุ์ ครูศิลปะนอกแบบ"ครับ.....สุดท้ายขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต 79 ปี ศ.พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-21.00 น. ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
บรรยายใต้ภาพ

ศ.พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ สาธิตการสอนการระบายสีน้ำตามอัธยาศัย ให้กับพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ผู้ที่ยืนยิ้มอยู่ข้างหลังคือ คุณชัย ราชวัตรการ์ตูนนิสต์ชื่อดังของเมืองไทย

ศ.พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ "ผู้หญิง" สีน้ำบนกระดาษ เทคนิคการลากและการระบายสี (Line &Wash) ฉับพลัน

ขอขอบคุณ : http://www.ryt9.com/s/bmnd/770963

 

      เมื่อบทความเรื่องที่แล้ว "ลากเส้นง่ายๆ line-and-wash http://bit.ly/5ZbSaL " เพื่อนสีน้ำพูดถึงเทคนิคการระบายสีน้ำและอาจารย์อารี หรือศาตราจารย์(พิเศษ)อารี สุทธิพันธุ์ เลยลองไปค้นดูรูปที่มีอยู่ เพราะอาจจะเป็นตัวอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก เหมือนกับที่ครูอารีเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆ คน ค้นไปค้นมาก็เจอสูจิบัตรเก่าเมื่อครั้งที่กลุ่มปรุงสีจัดแสดงภาพสีน้ำครั้งแรก ด้านหลังของสูจิบัตร  พี่แอ๊ดนักเขียนอาวุโสประจำกลุ่ม เขียนคำขอบคุณเอาไว้ ขอคัดมาเป็นการบันทึกไว้อีกครั้ง

"คำขอบคุณ

เพราะท่านจึงมีวันนี้
ปรุงสีซึ้งซ่านสานฝัน
ร้อยรสบทเพลงพู่กัน
แทนคำรำพันจากใจ"

      นอกจากพวกเราจะใช้พู่กันบรรเลงเพลงแทนคำขอบคุณครูแล้ว ยังขอใช้ปากบอกเล่าสิ่งดีๆ ที่ได้รับมา ให้คนอื่นได้ร่วมทางกันต่อๆ ไป

      วันที่ 25 ธันวาคมศกนี้ ได้ไปชมงานนิทรรศการทัศนศิลป์ 79 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ “วันครูศิลปะ” ที่หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร และมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ นิทรรศการจัดถึงวันที่ 15 มกราคม 2553

 


ภาพสีน้ำมันแสดงนิทรรศการทัศนศิลป์ 79 ปี 25 ธ.ค.2009


ภาพสีน้ำมันแสดงนิทรรศการทัศนศิลป์ 79 ปี 25 ธ.ค.2009

      ส่วนในวันที่ 27 ธันวาคม สมาชิกกลุ่มปรุงสีได้จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้ครูอารี  และคิดจะจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาส 80 ปีครูอารีและทศวรรษกลุ่มปรุงสี เพื่อแสดงพัฒนาการ การเรียนรู้ศิลปะของกลุ่ม ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง "ผู้เรียนกับครู" และ "ผู้เรียนกับศิลปะ" ในราวกลางปี 2553  โดยมีกรอบว่า "สำคัญที่ระบายสีให้มีความสุข*" ขอคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและกลอนทศวรรษกลุ่มปรุงสีอย่าลืมนะครับพี่แอ๊ด

*ขอขยายความไว้กันลืม  1.แสดงให้เห็นว่า ควรให้ความสำคัญกับ "กระบวนการระบายสี" มากกว่า "ตัวผลงาน" อย่างที่ครูบอกว่า "ถ้าโชคดีก็เป็นรูป"  2.แสดงให้เห็นว่า "เพียงแค่ลงมือระบายสี ก็เป็นความสุขแล้ว ผลงานที่ได้ถือเป็นผลพลอยได้" หรือ  "เพียงแค่ออกเดินทางก็เป็นความสุข จุดหหมายปลายทางเป็นผลพลอยได้" ฯลฯ

 

  


เค้กวันเกิดครูปีนี้ สอดไส้กล้วยหอมหุ้มช็อคโกแลต เรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้ว โดยรัศมีเดือนโฮมเมด

      ในวันนั้นโชคดี ครูได้นำผลงานสีน้ำมันด้วยเทคนิคปาดเกรียงบนกรอบรูปตรึงผ้าใบสำเร็จ ที่ครูสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มาโชว์ด้วยจำนวน 11 ภาพ เท่าจำนวนสมาชิกของกลุ่มพอดี กรอบรูปตรึงผ้าใบที่ออกแบบใหม่ มีลักษณะพิเศษคือเหมาะสำหรับระบายสีน้ำมันด้วยเทคนิคการปาดเกรียง ไม่เพียงเท่านั้น กรอบรูปตรึงผ้าใบที่ออกแบบใหม่เป็นพิเศษนี้ ยังสามารถนำไปแขวนแสดงได้ทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรอีก

      รูปข้างล่างนี้ครูบอกว่าเป็นรูปมังกรแห่งอ่าวฮาลอง กับมังกรแห่งคลองแสนแสบ รูปไหนเป็นรูปไหน ขอเชิญพิจารณาดูภาพ 27 ธ.ค. 2009 สีน้ำมันเทคนิคปาดเกรียงทับซ้อนลากเส้นทันที บนกรอบผ้าใบตรึงสำเร็จพร้อมแขวน 


ภาพ 27 ธ.ค. 2009 สีน้ำมันเทคนิคปาดเกรียงทับซ้อนลากเส้นทันที บนกรอบผ้าใบตรึงสำเร็จพร้อมแขวน 

 
ภาพ 27 ธ.ค. 2009 สีน้ำมันเทคนิคปาดเกรียงลากเส้นทันที บนกรอบผ้าใบตรึงสำเร็จพร้อมแขวน 


ภาพ 27 ธ.ค. 2009 สีน้ำมันเทคนิคปาดเกรียงลากเส้นทันที บนกรอบผ้าใบตรึงสำเร็จพร้อมแขวน 


มังกรแสนแสบ 27 ธ.ค.2009 สีน้ำมัน ขนาด 18x18 นิ้ว รูปนี้สวยสุด

      วันนี้มีเวลาเขียนน้อย ดูและศึกษาจากรูปนะครับ รูปที่มีนี้ไม่ได้เรียงลำดับเวลาหรือเรื่องราว บางรูปก็สำเร็จแล้ว บางรูปก็เป็นสื่อประกอบการอบรมที่ครูลากเส้น-ระบายสีทันที ในห้องเรียน

  
ภาพปี 2005 ขนาด 15x22 นิ้ว สีน้ำบนกระดาษสา ติดบนเม้ากระดาษแข็ง ภาพชุดแสดงนิทรรศการครบรอบ 10 ปีมูลนิธิถันยรักษ์ (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ) รวม 99 ภาพ และจัดทำเป็นเสื้อยืดสีขาวลายเส้นดำและสีดำลายเส้นขาวจำหน่ายด้วย


มูลนิธิถันยรักษ์ (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ) จัดทำเสื้อยืดจำหน่าย ออกแบบโดยศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ (ปี 2548)


ภาพลากเส้นระบายสีทันทีขณะสอน ในการอบรมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปี 2005 จากแบบท่านั่งของผู้เข้าอบรมท่านหนึ่ง ขนาด 15x22 นิ้ว ไม่เม้าไม่ใส่กรอบ


ภาพปี 2007 ลากเส้นด้วยดินสอสี หลายสี-ใน-แท่งเดียว ขนาด 11x15 นิ้ว เม้ากรอบกระดาษแข็ง


ภาพปี 2002 ขนาด 7.5x11 นิ้ว เม้ากรอบกระดาษแข็ง

 


ภาพปี 2004 ระบายสีน้ำ-สีชอล์ค-เส้นนูนสีอะคริลิก ขนาด 7.5x11 นิ้ว เม้ากระดาษแข็งพร้อมกรอบ

 


ภาพที่ระลึกปี 2009 ลากเส้นระบายสีบนกระดาษสาตอกตาไก่ขึงเชือกบนกรอบไม้ ขนาด 16x6 นิ้ว


ภาพสมทบทุนมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ (อายุครบ 75 ปี) ขนาด 11x15 นิ้ว


ปี 2546 ลากเส้นทันทีตามการเคลื่อนไหวของการเต้นบัลเล่ย์ อบรมการระบายสีศูนย์ศิลปะร้านเหมือนฝัน ขนาดภาพ 7.5x22 นิ้วลากเส้นทันทีตามแบบผู้หญิงเคลื่อนไหวท่านั่ง ขนาดภาพ 7.5x22 นิ้ว


ลากเส้นระบายสีน้ำ ผลัก-ดึง ขนาดภาพ 12x15 นิ้ว


ลายเส้นร่างเป็นตัวอย่าง ขนาด 15x22 นิ้ว

      ดูรูปแล้วยังเกิดความรู้สึกสนใจกระหายใคร่รู้ บังเอิญไปเจอบทความในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์ : ต้นซอยวิภาฯ 38 รวม 3 ตอน
ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์  กับผลงานจิตรกรรมยุคหลัง
http://www.ryt9.com/s/bmnd/666563
ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ : ค้นหาความงามในจิตรกรรม
http://www.ryt9.com/s/bmnd/665997  
ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ : กับจิตรกรรมเนื้อหาวัดไทย
http://www.ryt9.com/s/bmnd/665522

  
สูจิบัตรนิทรรศการกลุ่มปรุงสี ปี 2543
 

ขอบคุณ http://www.oknation.net/blog/g-peck/2009/12/23/entry-2

บรรยากาศงาน 79 ปี อารี สุทธิพันธุ์

ผลงานครูกฤษณ์ ที่เข้าร่วมแสดงในงานนิทรรศการ 79 ปี อารี สุทธิพันธุ์
กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ