ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


การสร้างสรรค์ภาพประกอบสื่อการสอน article

การสร้างสรรค์ภาพประกอบสื่อการสอน
โดย... โชดก เก่งเขตรกิจ*


         บทนำ  สื่อการสอน คือตัวกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดีสามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   คำว่า “ภาพประกอบ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “illustration” เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเข้าใจเรื่องราวและถ้อยคำที่บรรยายในเรื่อง ทำให้ผู้อ่าน ผู้ดู เกิดจินตนาการ กระตุ้นให้ตื่นตัว เพราะภาพประกอบสามารถอธิบายความคิดและเรื่องราวได้ดี การนำเสนอเรื่องราวด้วยตัวอักษรอย่างเดียว แม้จะแต่งได้ดีเพียงใดก็ย่อมมีเสน่ห์ดึงดูดใจได้น้อยกว่าภาพประกอบ  คุณสมบัติที่สำคัญของภาพประกอบ คือ ต้องเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหว ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สอดคล้องกับเนื้อหา และใช้อธิบายเรื่องราวได้อย่างชัดเจน

          1. ความสำคัญของภาพประกอบ   เนื่องจากเด็กชอบอ่านหนังสือด้วยภาพมากกว่าด้วยตัวหนังสือ “ภาพ” จึงเป็นหัวใจของหนังสือสำหรับเด็ก ภาพประกอบในหนังสือสำหรับเด็กจะทำหน้าที่สร้างภาพพจน์ในใจของเด็ก ช่วยให้เด็กเข้าในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น เพราะภาพสามารถอธิบายเรื่องได้ดีกว่าตัวหนังสือ ภาพประกอบหนังสือมีบทบาทดังนี้
             1.1 ภาพช่วยเสริมเนื้อหาสาระและเรื่องราว ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระได้อย่างรวดเร็ว ไม่ผิดพลาด และยังเป็นตัวแทนหรือภาพจำลองของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องไกลตัว หรือผู้อ่านไม่มีโอกาสได้เห็น สัมผัส หรือมองเห็นได้ด้วยตา
             1.2 ภาพช่วยดึงดูดใจ ความน่าสนใจเบื้องต้นของภาพประกอบหนังสือจะต้องมีคุณภาพ ทั้งในด้านความสวยงาม ความถูกต้อง ความชัดเจน และมีรายละเอียดของภาพหรือเนื้อหาในภาพสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเรื่องอ่านได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
             1.3 ภาพช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ภาพประกอบที่ผู้วาดภาพใช้สี เส้น แสง และเงาสวยงามสะท้อนฉาก เหตุการณ์ และอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครประกอบกับบรรยายด้วยท่วงทำนองที่ให้ความรู้สึกและอารมณ์สอดคล้องกับภาพ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามชื่นชมในความงามอ่อนช้อยของเส้น แสง และสีสัน ทำให้เกิดจินตนาการลึกซึ้งและกว้างไกลยิ่งขึ้น
             1.4 ภาพช่วยสนองจุดมุ่งหมายเฉพาะ หนังสือสำหรับเด็กเล็กบางเล่ม ผู้แต่งอาจใช้ภาพประกอบชักชวนผู้อ่านให้มีส่วนร่วมในเรื่อง เช่น ให้หาว่ามีสัตว์อะไรในภาพ และมีคำเฉลยในหน้าถัดไป เป็นต้น จุดมุ่งหมายเฉพาะที่อาจจะใช้ภาพเป็นเครื่องมือ เช่น เพื่อล้อเลียน เสียดสี เปรียบเทียบ สรุป อภิปราย ขยายความคิดให้กว้างไกล เป็นต้น 

          2. ประเภทของภาพประกอบ  ภาพประกอบแบ่งประเภทตามการสร้างสรรค์ได้ดังนี้
                2.1 ภาพประกอบลายเส้น (drawing illustration)  ภาพลายเส้นเป็นรูปแบบพื้นฐานของการเขียนภาพประกอบ เมื่อมนุษย์รู้จักถ่ายทอดความคิดจินตนาการออกมาเป็นเรื่องราวด้วยการขีดเขียน ก็เริ่มด้วยการขีดเขียนเป็นรูปภาพลายเส้น ใช้วัสดุรอบตัวมาขีดเขียน เช่น แท่งถ่าน ดินสอ สีชอล์ก และปากกา เป็นต้น
               2.2 ภาพประกอบระบายสี (painting illustration)  ภาพประกอบที่ใช้เทคนิคระบายสีช่วยเพิ่มคุณค่าความงามและการถ่ายทอดจินตนาการ อารมณ์ได้เป็นอย่างดี นิยมวาดบนกระดาษวาดเขียนและลงสีได้ตามความพึงพอใจ สีที่ใช้ได้แก่ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีน้ำมัน สีอะคริลิก และสีหมึก เป็นต้น
               2.3 ภาพประกอบจากภาพถ่าย (photograph illustration) ภาพประกอบจากภาพถ่ายจะแสดงเรื่องราวใกล้เคียงความเป็นจริง ทั้งสี แสง เงา นิยมใช้ภาพถ่ายประกอบในงานเขียนเชิงวิชาการที่ต้องการแสดงข้อมูล รายละเอียดที่ถูกต้อง ภาพประกอบจากภาพถ่ายพัฒนาขึ้นตามความเจริญของเทคโนโลยี
การถ่ายภาพ ให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับงานวิชาการ
              2.4 ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ (computer illustration) คอมพิวเตอร์มีบทบาทในงานสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การออกแบบตัวอักษร การสร้างภาพ  ผู้ออกแบบสามารถถ่ายทอดจินตนาการเป็นเรื่องราวและสีสันได้ตามต้องการ รวดเร็วกว่าวิธีอื่น เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน 

             2.5 ภาพประกอบด้วยวิธีการปั้น ( modeling illustration)  การปั้นได้รับความบันดาลใจจากการทำตัวหุ่น (puppet) ที่ใช้ประกอบการแสดงละครหรือการเล่านิทาน ที่ผู้สร้างละครหุ่นจะปั้นตัวหุ่น พร้อมการตกแต่งเครื่องแต่งกายและจัดฉากให้สมจริง เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม โดยเฉพาะเด็กๆ  ผู้สร้างภาพประกอบจึงนำเอาลักษณะเด่นของตัวหุ่นมาสร้างงาน เช่น ภาพประกอบงานปั้นดินน้ำมัน เป็นต้น
              2.6 ภาพประกอบแบบภาพตัดเจาะ (pop up illustration) เป็นการเจาะภาพตัวละครในเรื่องแล้วยกนูนขึ้นให้เกิดมิติตื้นลึกในหน้าหนังสือเมื่อเวลาเปิดอ่าน แต่เมื่อปิดหนังสือภาพที่นูนขึ้นมานั้นจะถูกเก็บพับไว้ในหน้าหนังสือเช่นเดิม เป็นการจูงใจผู้อ่านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเด็กๆ

          3. ลักษณะของภาพประกอบ แบ่งออกได้เป็น 6 ลักษณะ
              3.1 ลักษณะเหมือนจริง ให้ลักษณะเป็นจริงซึ่งศึกษามาจากธรรมชาติทั้งสิ้น อาจจะใช้ลักษณะขาวดำ เป็นสื่อในการแสดงออก ดูแล้วรู้สึกเหมือนจริง จับต้องได้
              3.2 ลักษณะสร้างสรรค์หรือจินตนาการ ไม่มีลักษณะเหมือนจริงมากนัก เช่น เส้นหรือรูปทรงของสัตว์ต่างๆ ประกอบขึ้นมาจากจินตนาการมากขึ้น
              3.3 ลักษณะการเขียนภาพแบบรูปทรงเรขาคณิต ผิดจากรูปทรงเหมือนจริงและจินตนาการคือใช้รูปทรงหรือเส้นลักษณะวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมมาประกอบกันขึ้นเป็นรูป
              3.4 ลักษณะการใช้รูปทรงซึ่งเป็นสัญลักษณ์มาแทนค่าความหมายในภาพ อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กแต่ในขั้นสูงจำเป็นจะต้องให้เด็กเรียนรู้บ้าง เช่น ดวงอาทิตย์แทนค่าสีเป็นเรื่องสว่าง โลกอาจจะหมายถึงทุกสิ่งหรือมวลสิ่งต่างๆ ในตลกเช่น ภาพลูกโลกมีหมวกคลุมแสดงว่าหมวกมีพลังเหนือลูกโลกในการแทนค่าให้คิดในลักษณะเป็นสัญลักษณ์ มากกว่าลักษณะเหมือนจริงหรือลักษณะเรขาคณิต 
              3.5 ลักษณะการเขียนภาพสัตว์ นักวาดภาพประกอบต้องมีความชำนาญหรือศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงของสัตว์ในลักษณะที่เป็นจริงก่อน แล้วจึงแทนค่าออกมาในลักษณะซึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นลักษณะสมจริงก็ได้ รูปทรงเรขาคณิตก็ได้ หรือ สัญลักษณ์ก็ได้
              3.6 ลักษณะการเขียนภาพการ์ตูน  ประยูร จรรยาวงศ์ ศิลปินวาดภาพการ์ตูนผู้มีชื่อเสียง กล่าวถึงภาพการ์ตูนสำหรับเด็กว่า …" ภาพการ์ตูนสำหรับเด็กนั้นโดยมากมักนิยมเขียนภาพสัตว์ด้วยฝีมือมายา คือจงใจให้ผิดเพี้ยนไปจากของจริงมากมายเกินกว่าปกติ ดูเสมือนว่าเขียนออกมาอย่างหยาบๆ ง่ายๆ แต่ช่างเขียนนั้นเขียนขึ้นโดยความยากลำบากทั้งนั้นทุกรูป แต่เขาจงใจให้มองดูเขียนขึ้นอย่างลวกๆ การให้สีหนังสือเด็กมักใช้สีฉูดฉาดบาดตา ภาพการ์ตูนสำหรับเด็กอีกระดับหนึ่ง หมายถึงระดับเด็กอายุ 11 - 16 ปี ระยะนี้การ์ตูนประกอบเรื่องจะต้องมีความประณีต ขบขัน สวยงาม ตลอดจนกระทั่งฝีมือในการเขียนภาพประกอบจะต้องดีพอ จึงจะสามารถดึงดูดเด็กในวัยนี้ให้สนใจได้ สีสันของภาพประกอบต้องนุ่มนวลมากขึ้น เพราะเด็กนักเรียนวัยนี้เป็นวัยที่รู้ความสวยงามของธรรมชาติและสัตว์ได้เป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก 11 - 16 ปี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่างจะต้องระดมความเพียรในการเขียนภาพประกอบหนังสือให้เขาด้วยความรู้สึกนึกคิดที่สุขุมรอบคอบอย่างยิ่งเป็นพิเศษ เด็กระยะนี้กำลังจะถึงระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ ฉะนั้นการเขียนภาพการ์ตูนประกอบเรื่องให้คนรุ่นนี้ดูตามความรู้สึกของผมแล้ว มีความรู้สึกว่ายากลำบากยิ่งกว่าการเขียนภาพการ์ตูนให้ผู้ใหญ่อ่านเสียอีก เด็กระยะนี้เป็นผู้ช่างคิดช่างค้น มีสมองที่กำลังเจริญอย่างรุนแรง ฉะนั้นการที่จะเขียนภาพให้เขาดูจึงต้องการความสุขุม รอบคอบและมากด้วยความเพียรอย่างยิ่ง ฉะนั้น การที่จะเขียนภาพให้เขาดูจึงต้องการความสุขุมรอบคอบ และมากด้วยความเพียรอย่างยิ่ง ผู้เขียนเอาตัวของตัวเองเป็นที่สังเกตว่า ระยะที่อายุอยู่ในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังดูดซึมสิ่งแวดล้อมอย่างกระหาย ฉะนั้นหากได้พบภาพเขียนหรือบทประพันธ์ บทกลอนใดๆ ในระยะนั้นที่ประทับใจ แล้ว ความฝังใจจะเกิดขึ้นทันที และจะประทับใจอยู่กับตัวชั่วชีวิต ทั้งในประสบการณ์ด้านดีและด้านร้าย ฉะนั้นการ์ตูนให้เด็กวัย 11 - 16 ปี อ่านนี้ จากประสบการณ์ด้วยตนเอง จึงเตือนตนอยู่เสมอมิได้ลืมว่าทั้งก่อประโยชน์มหาศาลให้แก่เด็กและอาจในทางตรงกันข้ามก็ได้"

           4. ภาพประกอบหนังสือวิชาการ   หนังสือวิชาการคือหนังสือที่มุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่านในเรื่องต่างๆ มีการจัดหมวดหมู่เนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบ มีการนำเสนอหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดสำคัญๆ หนังสือวิชาการเป็นหนังสือที่เสนอสาระความรู้ซึ่งเกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง ทั้งสังเกต วิเคราะห์ วิจัยหรือทดลอง ผู้เขียนหนังสือวิชาการจึงต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียนเป็นอย่างดี จนสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ตลอดจนนำไปปฏิบัติได้ และต้องคำนึงถึงความถูกต้องในทุกๆขั้นตอน การสร้างภาพประกอบหนังสือวิชาการก็เช่นเดียวกัน ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง และชัดเจน ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนเนื้อหาวิชาการที่ผู้เขียนเขียนขึ้น และสื่อความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ภาพประกอบที่ดีสำหรับหนังสือวิชาการ มีดังนี้ 
             4.1 เป็นภาพที่แสดง หรือขยายความเนื้อหาทางวิชาการอย่างชัดเจนและถูกต้อง
             4.2 เป็นภาพที่แสดงรายละเอียดของสิ่งต่างๆ และสื่อความหมายได้
             4.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับการรับรู้ของผู้อ่าน และมีคำอธิบายภาพว่า เป็นภาพอะไร แสดงเรื่องราวอะไร เป็นต้น
             4.4 การสร้างสรรค์ภาพควรเป็นภาพเขียนแบบเหมือนจริง ด้วยเทคนิคการวาดเส้น ระบายสี หรือภาพถ่าย

           5. ลักษณะของภาพที่เด็กชอบ
              5.1 เด็กชอบภาพที่มีลักษณะง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่เมื่ออายุสูงขึ้นจะชอบภาพซับซ้อนขึ้น
              5.2 เด็กชอบภาพที่แสดงการกระทำและการผจญภัย
              5.3 เด็กชอบภาพสีมากกว่าขาวดำ
              5.4 เด็กอายุ 8 ปี สนใจการ์ตูนประกอบวรรณคดีหรือนิทานมากที่สุด เด็กอายุ 9 ปี และ 10 ปี ชอบการ์ตูนตลกขำขันมากที่สุด
              5.5 เด็กชอบหนังสือที่มีภาพประกอบมากและเป็นภาพที่ใหญ่ชัดเจนตรงกับข้อความ
              5.6 ภาพสีน้ำช่วยให้เกิดจินตนาการได้มากกว่าภาพลักษณะอื่น
              5.7 เด็กชายหรือเด็กหญิง อ่านเก่งหรือไม่เก่ง ชอบภาพลักษณะเดียวกัน
              5.8 เด็กสนใจภาพที่อยู่ข้างขวามากกว่าข้างซ้าย

         6. คำอธิบาย และการอ้างอิงภาพประกอบ  ภาพประกอบสื่อการสอนที่ดีควรมีคำอธิบายภาพให้ความรู้ความเข้าได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ต้องระบุผู้สร้างสรรค์ และที่มาของภาพไว้อย่างชัดเจน ความสำคัญของการอ้างอิง มีผลต่อคุณภาพของสื่อการสอนซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ ดังนี้
            6.1 เป็นการแสดงออกถึงความรู้คุณค่าของผลงานและเคารพในลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน
            6.2 เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้
            6.3 แสดงความบริสุทธิ์ใจต่อการนำเสนอผลงานของผู้อื่นอย่างแท้จริง
            6.4 เพื่อเป็นการกระทำอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 32 ถึงมาตรา 36 และมาตรา 43
          การอ้างอิงที่มาของภาพประกอบ ผู้เขียนจะใช้ในลักษณะเดียวกับการจัดทำเชิงอรรถอ้างอิง เนื้อหาสาระ  อาจจะใช้ ระบบนามปี หรือระบบหมายเลข ก็ได้ แต่ต้องใช้เพียงระบบเดียวกัน แล้วแสดงรายละเอียดในบรรณานุกรมทุกรายการ
       ดังตัวอย่าง... ภาพประกอบ คำอธิบาย ผู้สร้างสรรค์ และการอ้างอิงที่มา

 

                                                                          ภาพจิตรกรรม เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
                                                                          โดย โชดก เก่งเขตรกิจ
                                                                          (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2552: 75)

 

 

  

 

 

ภาพจิตรกรรม “มรดกไทย” โดย โชดก เก่งเขตรกิจ
(ชมรมศิษย์เก่าศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,2554: 3)      

ตัวอย่าง... บรรณานุกรม
ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์. 78 ปี อารี สุทธิพันธุ์ “วันครูศิลปะ” และ “40  ปี ศิลปศึกษา”. กรุงเทพฯ: พริ้นต์โพร, 2552.
ชมรมศิษย์เก่าศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 7. 2554.

          บทสรุป  การสร้างสรรค์ภาพประกอบสื่อการสอนของครู มีความสำคัญมาก ต้องเป็นภาพที่ช่วยส่งเสริมเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้ ผู้สร้างสื่อการเรียนการสอนควรเลือกภาพประกอบให้เหมาะสม มีคำอธิบายภาพให้ความรู้ความเข้าใจ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ หากมีความจำเป็นที่จะต้องนำภาพของผู้อื่น หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือศิลปิน ที่สร้างสรรค์ไว้มาประกอบในสื่อการสอนของตนเอง ต้องระบุผู้สร้างสรรค์ และที่มาไว้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการ    การที่ครูผู้สอนต้องการแสดงศักยภาพของตนเองให้สอดคล้องเหมาะกับวิทยฐานะในสาขาวิชาที่ตนเองสอน ต้องสร้างสรรค์ภาพประกอบสื่อการสอนด้วยตนเอง เช่น ครูสาระทัศนศิลป์ ต้องวาดภาพ หรือถ่ายภาพด้วยตนเอง ครูสาระดนตรีต้องมีภาพประกอบที่แสดงว่าตนเองเล่น ดนตรี หรือสอนนักเรียนเล่นดนตรีได้  และครูสาระนาฏศิลป์ต้องมีภาพประกอบที่แสดงว่าตนเองมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ หรือสอนนักเรียนให้มี ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านนาฏศิลป์ได้ โดยใช้หลักและวิธีการสร้างสรรค์ภาพประกอบสื่อการสอนดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้น เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพต่อไป

.......................................................


บรรณานุกรม
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง. การเขียนภาพประกอบ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543.
ผดุง พรหมมูล. ศิลปะการสร้างสรรค์ภาพประกอบ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2547.
http://www.culture.go.th/knowledge/story/book/book.html 27/4/2554
http://courseware.payap.ac.th/docu/th402/2%20information/b3p1.htm 29/4/2554

……………………………..


ผู้เขียน... โชดก เก่งเขตรกิจ
                ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
                สพม.เขต1, สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์เผยแพร่... ประกอบการบรรยายการเป็นวิทยากร การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อนวัตกรรมสู่กระบวนการวิจัย เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  ณ ห้องประชุมไพลิน  โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  จัดโดย สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 

 
บทความศิลปศึกษา

เปลือยอุดมการณ์ อารี สุทธิพันธุ์
การพัฒนาเครือข่ายศิลปศึกษา
เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อถึงวัยเข้าอนุบาล
แนวโน้มการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ICT ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้รูปแบบ School Buk System
การสังเกตเด็กในชั้นเรียนปฐมวัยเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม
เล่นกับดิน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกาะเกร็ด
การประกวดศิลปะเด็ก article
เด็กบกพร่องทางการได้ยิน article
เด็กปฐมวัยคุณค่าที่น่าลงทุน article
ศิลปะ (ART) article
บทความอนุบาล article
บทความดนตรี article
บทความงานวิจัย การสอนศิลปศึกษา article
บทความอนุบาล “เปิดเทอมใหม่เปิดใจ เปิดกาย” article
การประเมินผลงานศิลปะ*
มุมมองของนักบริหารการศึกษา article
แนวคิดการศึกษา article
คุณค่าของศิลปศึกษาต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน article
ศิลปะเปิดความคิด (ไม่ใช่ปลูกฝัง) article
แนวทางการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย article
ครูปฐมวัยกับการวิจัยในชั้นเรียน article
บทบาทของศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา article
สื่อสารสนเทศแอนิเมชั่นกับศิลปศึกษา article
สัดส่วนในการวาดการ์ตูน ใครคิดว่าไม่สำคัญ article
จากหน่ออ่อน สู่ปลายยอดอันสูงส่ง article
ทำไมต้องพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ article
สีกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ article
ศิลปะกับศิลปะภาษา article
แนวความคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย article
มิเเช็ล ฟูโกต์ : ร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ article
แนวคิดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในยุคหลังสมัยใหม่ article
เด็กปัญญาเลิศ : สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน article
จิตวิทยาบุคลิกภาพ article
ภาษา : การเรียนรู้ศิลปศึกษาในมิติเชิงวัฒนธรรมในต่างแดน article
พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน : การเขียนรูปช้าง article
ศิลปะเด็กโต article
ศิลปะเด็กCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ