ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554

ท่าทรายวิชาการ 

การแสดงผลงานทางวิชาการของคณะครู ผลงานนักเรียนโรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ กทม.

วันที่ 17 มีนาคม 2555  ณ หอประชุมและห้องเรียนปฏิบัติการโรงเรียนการเคหะท่าทราย

ความสำคัญของงานวิชาการ

       งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น  งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  การนำหลักสูตรไปใช้  แบบเรียน  งานการเรียนการสอน  งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล  งานห้องสมุด  งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผนการศึกษา  และงานประชุมอบรมทางวิชาการ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

       จะเห็นได้ว่าการบริหารงานวิชาการนับเป็นงานที่สำคัญของโรงเรียน  เป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน ถือเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานวิชาการของโรงเรียน ที่จะสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้  มีจริยธรรม  และคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี

 

แนวคิด

        ท่าทรายวิชาการ เป็นกิจกรรมการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของคณะครู นักเรียน การแสดงทางด้านวิชาชีพครู ผลงานทางวิชาการจึงถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มาจากฐานองค์ความรู้ของครูผู้สอนที่มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ดังนั้นผลงานนักเรียนจึงถือเป็นภาพความสำเร็จส่วนหนึ่งของศักยภาพการพัฒนาของผู้สอนที่ส่งต่อให้กับผู้เรียน 

        นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการของคณะครู นักเรียนโรงเรียนการเคหะท่าทราย ในครั้งนี้เป็นภาพการแสดงออกของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงผลงานจึงเป็นการรวบรวมนวัตกรรม ผลงานครู ผลงานนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2554 โดยเป้าหมายหลักเป็นการแสดงออกและร่วมชื่นชมผลงานนักเรียน

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 ใน 8 กลุ่มสาระที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสุนทรียภาพของผู้เรียน ประกอบด้วยฐานความรู้ ฐานการปฏิบัติ ผลงานที่เกิดขึ้นจึงเป็นปรากฎการณ์ที่สะท้อนภาพการพัฒนาที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)

 

วัตถุประสงค์ 

        1. แสดงผลงานนักเรียนและคณะครูในช่วงปีการศึกษา 2554

        2. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของคณะครู

        3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเชิงวิชาการ

 

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้

พิธีเปิดเป็นการแสดงของชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนการเคหะท่าทราย ฝึกซ้อมโดยครูวนารี

 

กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย ของนักเรียนชมรมดนตรีไทย โดยครูบัญชา เอกธรรม

 

ท่านผู้อำนวยการสมเจตน์ สมบูรณ์ศิลป์และรองผู้อำนวยการสมพงษ์ ธรรมวิริยารักษ์ รับชมการแสดง

 

ผอ.สมเจตน์ แสดงฝีมือทางด้านศิลปะ

 

ท่านผอ.และครูอภิชัย ร่วมถ่ายภาพกับผลงานนักเรียนชมรมศิลปะเด็กดี

 

กลุ่มนักเรียนชมรมดนตรีไทยแสดงฝีมือการบรรเลงเพลงไทยเดิม

 

             

ท่านผู้อำนวยการร่วมชื่นชมผลงานนักเรียนและผลงานของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนมัธยม ทางด้านศิลปะ

 

        

การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และร่วมชื่นชมผลงานของคุณครู

 

บทวิเคราะห์ : ข้อคิดจากงานวิชาการ ปี 2554

         ท่าทรายวิชาการ วันที่ 17 มีนาคม 2555 ในครั้งนี้ถือเป็นปรากฎการณ์ทางวิชาการที่น่าชื่นชม เมื่อสภาพของโรงเรียนที่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ด้วยทางโรงเรียนได้มีการก่อสร้างหลังคาบริเวณสนามปูน อีกทั้งการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และด้วยการปรับเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ประดังเข้ามาอย่างปฏิเสธมิได้ แต่ในการจัดงานแต่กระบวนการจัดการเรียนรู้ยังคงขับเคลื่อนพลังการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติยังคงเป็นไปอย่างปกติ การจัดงานในครั้งนี้ข้อค้นพบที่ได้เจอนั้นเป็นภาพก่รเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีการนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการเชิงวิชาการ ผลงานการเรียนรู้ของเด็กและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนตลอดปีการศึกษาให้คณครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองได้ร่วมยินดีกับผลผลิตของนักเรียนโรงเรียนการเคหะท่าทราย

 

 

 
กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ