ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555

กิจกรรมศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงวิชาการ

เรื่อง "การจัดการศิลปศึกษาในโรงเรียน กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย

โดย คณะนิสิต กศม.ศิลปศึกษา รุ่นปี 2555คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และเครือข่ายครูศิลปะในเขตหลักสี่  วันที่ 31 สิงหาคม 2555

 

 

1. หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง) โรงเรียนการเคหะท่าทราย ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา (เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔) ณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย ภายใต้ความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการกับสาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปศึกษาในโรงเรียน
การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การพัฒนาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษาถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการวิชาชีพครูศิลปศึกษาในเมืองไทย อีกทั้งเป็นพื้นที่ในการแสดงออกของครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาผู้เรียน การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการศิลปศึกษาแก่ชุมชนสู่สากล โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายเพื่อการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ในรูปแบบของศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ รวมทั้งกลุ่มงานในโรงเรียน ซึ่งกระบวนหรือแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดใหม่สำหรับวงการศิลปศึกษาโดยเฉพาะการจัดการความรู้ศิลปศึกษาในโรงเรียน แม้ว่าอายุการทำงานของศูนย์จะมีอายุเพียงแค่ 1 ปี โดยเริ่มนับหลังจากวันครู เราถือว่าวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันเกิดศูนย์ฯ จากการเปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 แต่ก็เป็นพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ดังนั้นโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษาและกิจกรรมบริการวิชาการศิลปศึกษาแก่ชุมชนสู่สากลถือเป็นกิจกรรมบริการที่เป็นช่องทางในการร่วมพัฒนาวงการวิชาชีพศิลปศึกษาให้เข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้น การที่มีผู้สนใจในกิจกรรมการพัฒนามาศึกษาดูงานจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะได้มีโอกาสได้เล่าปรากฎการณ์การพัฒนาตามบริบทของโรงเรียน ถึงกระบวนการจัดการ บทบาทครู ผู้บริหาร นักเรียน การจัดกิจกรรม ให้กับเพื่อนครู นิสิต ผู้สังเกตการณ์ ได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิด โดยเฉพาะรูปแบบ กระบวนการจัดการศิลปศึกษาในโรงเรียนเพื่อการพัฒนาร่วมกันในวงการวิชาชีพศิลปศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาในโรงเรียน
2.2 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสู่การพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาศิลปศึกษาในโรงเรียน

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ผู้บริหาร จำนวน 4 คน
3.2 อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน
3.3 ครูศิลปศึกษาภายในเขตหลักสี่ จำนวน 10 คน
3.4 นิสิตปริญญาโทศิลปศึกษา จำนวน 28 คน
3.5 ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 5 คน

4. วันเวลา/สถานที่ 
4.1 วันที่ 31 สิงหาคม 2555
4.2 สถานที่ : หอประชุม/ห้องยุทธศาสตร์ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
 
5. รูปแบบกิจกรรม
5.1 การบรรยาย/สัมมนาการจัดการศิลปศึกษาในโรงเรียนประถม
5.2 การเสวนาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.3 นิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
 
 
    
 
 
         
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   
 
    
 
    
 
 

 

 
กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ