ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


ศิลปกรรม ครูกฤษณ์

 

ศิลปะครูกฤษณ์

ผลงานศิลปกรรมศิลปศึกษา : ครูกฤษณ์

 

ถ่ายภาพร่วมกับครูต้นแบบที่ผมรักและศรัทธา : ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

การศึกษา
     2542 คบ.(ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูสงขลา
     2553 กศ.ม.(ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

    2553 รางวัลอันดับที่ 2 งานวิจัยศิลปศึกษา ในงานสัมมนาศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.

     2553 รางวัลคณะทำงานโครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม มศว. 

     2554 รางวัลครูสอนศิลปะ จากการประกวดครูสอนดี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสำนักงานเขตหลักสี่ กทม.

     2554 ร่วมวางแผนทิศทางศิลปศึกษา กับสพฐ.

 ประวัติการทำงาน
    2542 ครูจ้างมิยาซาว่า โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)  เขตดอนเมือง  กทม.
     2545 ครูศิลปศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
     2547  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนการเคหะท่าทราย  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
     2549 ครู รับเงินเดือนอันดับ 1 (คศ.1) โรงเรียนการเคหะท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 

งานบริการสังคม

      คณะกรรมการมูลนิธิ อารี สุทธิพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

       เลขานุการชมรมศิษย์เก่าศิลปศึกษา มศว.ประสานมิตร (กลุ่ม 2548)

       กรรมการชมรมครูศิลปะ กรุงเมพมหานคร

         ศิลปินครูศิลปศึกษา กลุ่มตะเกียง 2548

ศึกษาดูงาน

    2552 วิทยากรศิลปะ และเรียนรู้ศิลปศึกษาในมิติเชิงวัฒนธรรม : วิทยาลัยวิจิตศิลป์ จังหวัดสะหวันนะเขต ประเทศลาว

    2553 รู้ศิลปศึกษาในมิติเชิงวัฒนธรรม : การเขียนภาพพู่กันจีน มหาวิทยาลัยต้าลี่ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

    2553 รับเชิญเข้าร่วมทีมงานวิจัยศิลปศึกษาในมิติเชิงวัฒนธรรม : การเขียนภาพพู่กันจีน มหาวิทยาลัยต้าลี่ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

    2553 เรียนรู้ศิลปศึกษาในมิติเชิงวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยเว้ ดานัง ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม

    2553 เรียนรู้ศิลปศึกษาในมิติเชิงวัฒนธรรม : วิทยาลัยวิจิตรศิลป์ จังหวัดสะหวันนะเขต ประเทศลาว

ผลงานวิจัย

    ปี 2548  
        - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  DBAE (Discipline-based Art Education)
        - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพหุศิลปศึกษา (Arts Education)
        - การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในชุมชน : กรณีศึกษาการนำศิลปะการทำว่าวไทยมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3
        - การศึกษาค้นคว้าทดลองเทคนิคการระบายสีน้ำสู่กระบวนการเรียนการสอน ปี 2549 
        - การศึกษาค้นคว้าทดลองเทคนิคการระบายสีน้ำมัน
        - การศึกษาค้นคว้าทดลองการสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
        - การเปรียบเทียบการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ขั้นสูง จิตรกรรมสีน้ำจิตรกรรมสีน้ำมัน และคอมพิวเตอร์กราฟิก 
        - การศึกษาการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ในโรงเรียนประถมศึกษา  สำนักงานเขตหลักสี่   สังกัดกรุงเทพมหานคร 
        - การศึกษาวิเคราะห์เครื่องเรือนไม้แกะสลักชุมชนประชาคมประชานฤมิตร  เขตบางซื่อ  กรุงเทพ
        - การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการวาดภาพระบายสีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

      ปี 2553 
       - วิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระทัศนศิลป์ หน่วยการรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่องว่าวไทยหลักสี่ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกกับการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  บัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

นวัตกรรมทางการศึกษา

     ปี 2544 
        - แบบเรียนสำเร็จรูป ศิลปศึกษา ป.6  โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
    ปี 2545 
        - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
        - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ป.5 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
        - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ป.6 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
    ปี 2546 
        - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ป.4 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
        - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ป.5 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
        - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ป.6 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
    ปี 2548 
       - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ป.4-6 โรงเรียนการเคหะท่าทราย

    ปี 2549 
       - ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการปั้นรูปเชิงบูรณาการ ป.3 โรงเรียนการเคหะท่าทราย   

       - ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการปั้นรูปเชิงบูรณาการ ป.4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย
       - ชุดกิจกรรมเทคนิคการระบายสีชอล์ก ป.3 โรงเรียนการเคหะท่าทราย
       - ชุดกิจกรรมเทคนิคการระบายสีชอล์ก ป.4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย
       - เทคนิคการระบายสีชอล์ก ป.1-2 โรงเรียนการเคหะท่าทราย

การแสดงงานศิลปกรรม

    ปี 2541 
       - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม “ทัศนาสีน้ำ ครั้งที่ 3” ณ  หอประชุม 1 สถาบันราชภัฏสงขลา  
       - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม “ศิลปนิพนธ์ ’41” ณ ภาควิชาศิลปศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สถาบันราชภัฏสงขลา 
       - ร่วมแสดงและนำเสนอผลงานทางวิชาการศิลปนิพนธ์  “ชุดว่าวไทย” ในโครงการทางวิชาการวันราชภัฏ  ณ หอประชุม 1  สถาบันราชภัฏเชียงราย

     ปี 2550 
       - ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ  ครั้งที่ 3 ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร

       - ร่วมแสดงนิทรรศการ 77 ปี วันครูศิลปะอารี สุทธิพันธ์  ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร

     ปี 2551 
       - ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน  ณ หอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง  จ.นครราชสีมา

       - ร่วมแสดงนิทรรศการ 78 ปี วันครูศิลปะอารี สุทธิพันธ์  ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร

    ปี 2552 
       - ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 จัดโดยมูลนิธิอารี  สุทธิพันธุ์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร 
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา  ครั้งที่ 6  ณ หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม Summer Shot Courses & ภาพในใจจากต่างแดน ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมศาสตร์บูรณาการ ครั้งที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร 
      - ร่วมแสดงนิทรรศการ 79 ปี วันครูศิลปะอารี สุทธิพันธ์ ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร

     ปี 2553 
       - ร่วมแสดงนิทรรศการ 80 ปี วันครูศิลปะอารี สุทธิพันธ์  ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา  ครั้งที่ 7  ณ ศูนย์การค้าโลตัสอยุทธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมภาพวาดพู่กันจีน ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.  

      ปี 2554 
       - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
       - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเวียดนาม  ณ มหาวิทยาลัยเว้ เวียดนามผลงานสีชอล์กน้ำมัน

     ด้วยภาพที่เป็นครูศิลปศึกษา อีกด้านหนึ่งนั้นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จึงเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น ด้วยความเป็นครูผู้สอนทั้งทางด้านความเป็นนักวิชาการจึงต้องมีภาพของการสร้างสรรค์ในมิติของผลงานศิลปะเพื่อเป็นที่ชื่นชมของลูกศิษย์ เพื่อความเชื่อถือในรสนิยม สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ให้ลูกศิษย์และผู้ที่สนใจได้ร่วมกันชื่นชม วิพากษ์วิจารย์อย่างสร้างสรรค์ ในมิติครูศิลปศึกษา

 

 

 

ผลงานสีชอล์กน้ำมัน

      

 

     

 

 

ผลงานจิตรกรรมพู่กันจีน

      

 

ผลงานวาดเส้น

     

 

     

 

ผลงานออกแบบ

 

งานเขียนและงานวิจัย

 

ดูผลงานทัศนศิลป์ของครูกฤษณ์ 

ดูผลงานวาดเส้นของครูกฤษณ์

ดูผลงานออกแบบของครูกฤษณ์ 

 

 

 

 
กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ