ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ รถยนต์ในฝัน "Toyota Dream Car Art Contest"


 
          ด้วยบริษัทโตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ รถยนต์ในฝัน "Toyota Dream Car Art Contest" เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการของนักเรียนโดยผ่านการแสดงออกจากกิจกรรมการวาดภาพระบายสีอันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีในการแสดงออกทางด้านศิลปะและการชื่นชมผลงานศิลปะที่ดีต่อไป
  ดังนั้นศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย (ภายใต้โครงการค่ายศิลปะเด็กดี) จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยทางบริษัทโตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขออนุญาตเข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีให้กับนักเรียนโรงเรียนการ-เคหะท่าทราย ในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในระดับโรงเรียน โดยแบ่งระดับของการประกวดออกเป็น ๓ ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี, ช่วงอายุ ๑๐-๑๒ ปี และช่วงอายุ ๑๓-๑๕ ปี
 

หมายเหตุ : ผู้ประสานงานโครงการ

          ๑.ระดับอนุบาลที่ ๑-๒                         ครูนุสรา     ดาลจาวัล

          ๒.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓           ครูกฤษณ์    จันทร์ทับ

          ๓.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖           ครูอภิชัย     หอมชาติ

          ๔.ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓     ครูสุรศักดิ์    พลับพลี

 

กำหนดการ

เวลา ๐๘.๐๐ น-๐๘.๑๕ น.   เข้าแถวเคารพธงชาติ/สวดมนต์ไหว้พระ
เวลา ๐๘.๑๕ น-๐๘.๓๐ น. ดื่มนม
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๐๙.๐๐ น. นัดหมายนักเรียนเรื่องพิธีการ
        กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ
        กล่าวความเป็นมาของโครงการ
        นัดหมายนักเรียน/ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องรับกระดาษ
เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๓๐ น. นักเรียนขึ้นชั้นเรียน/ลงมือทำกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน
ส่งผลงาน  ๑๐.๓๐ น. อนุบาล ๑-๒ ส่งที่ครูนุสรา (ห้องประชุม ๑)
ส่งผลงาน  ๑๑.๐๐ น. ป.๑-๓ ส่งที่ครูกฤษณ์และทีม Toyota (ห้องประชุม ๑)
ส่งผลงาน  ๑๑.๓๐ น. ป.๔-๖ ส่งที่ครูอภิชัยและทีม Toyota (ห้องประชุม ๑)
ส่งผลงาน  ๑๑.๓๐ น. ม.๑-๓ ส่งที่ครูสุรศักดิ์และทีม Toyota (ห้องประชุม ๑)
เวลา ๑๑.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น. ตัดสินผลงานการประกวด ทุกระดับชั้น (ห้องประชุม ๑)
เวลา ๑๒.๓๐ น.-๑๒.๓๕ น. ประกาศผล/มอบรางวัลในวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๖ (หน้าเสาธง)
 

ประมวลบรรยากาศการทำกิจกรรม




กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี article



Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ