ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี

 งานฉลองศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 ศาสตราจารย์อารี สุทธิพันธุ์ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)


         

         ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ได้จัดงานร่วมงานแสดงความยินดี ครูอารี สุทธิพันธุ์ ในโอกาสได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 21.30 น. โดยได้จัดให้มีกิจกรรมนิทรรรศการปูนฉาบสี กิจกรรมเสวนาเรื่อง "บทบาทที่มีต่อสังคมในงานศิลปกรรม : อารี สุทธิพันธุ์" และเสวนาเรื่อง “เรื่องเล่าจากศิษย์ ครูอารี สุทธิพันธุ์” รวมทั้งพิธีการกล่าวเชิดชูเกียรติ การแสดงความยินดีโดยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน

ในการนี้คณะกรรมการศุนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย โดยมีครูกฤษณ์ จันทร์ทับ ครูวนารี เที่ยงอ่ำ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีในนามคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โดยมีข้าพเจ้าและครูวนารี เที่ยงอ่ำ เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว โดยเป้าหมายเพื่อแสดงความยินดีและจะได้นำแนวคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการนักวิชาการ ศิลปิน นำมาประยุกต์ปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา ในชั้นเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทรายต่อไป 
 
 
กำหนดการ : งานแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์
                  
 
เวลา 10.30 น.   ลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
เวลา 12.00 น.   พิธีเปิดนิทรรรศการปูนฉาบสี โดย สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ                                   ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
เวลา 13.30 น. เสวนาเรื่อง "บทบาทที่มีต่อสังคมในงานศิลปกรรม : อารี สุทธิพันธุ์" โดย 
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ/รศ.อำนาจ เย็นสบาย/รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ/
                                รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์/ผศ.นิพนธ์ ทวีกาญจน์/ผศ.ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์/
ผศ.ทวีเกียรติ ไชยยงยศ/ผศ.ผดุง พรมมูล 
เวลา 16.00 น. เสวนาเรื่อง “เรื่องเล่าจากศิษย์ ครูอารี สุทธิพันธุ์” ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย
ผศ.กมล คงทอง/อ.วรพรรณ ภูมิวิจารย์/อ.ถนอม ชาภักดี/อ.สมทรง ซิมาภรณ์

เวลา 17.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
เวลา 18.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเชิดชูเกียรติ
เวลา 18.15 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กล่าวเชิดชูเกียรติ
เวลา 18.25 น. ประธานมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ กล่าวเชิดชูเกียรติ
เวลา 18.35 น. ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ กล่าวปาฐกถา
เวลา 18.45 น. พิธีการแสดงความยินดีโดยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
เวลา 19.15 น. การแสดงพิเศษเพื่อคารวะ "ครูอารี"
เวลา 19.25 น. กิจกรรมการแสดงจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
เวลา 21.30 น. พิธีปิดงานเลี้ยงสังสรรค์
 
บรรยากาศงานเลี้ยง
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ