ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่ค่ะ


[1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ (sudchadawan) 2019-08-172019-08-1740
 
กระทู้ปกติการประเมิน โครงการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (sudchadawan) 2019-08-172019-08-1740
 
กระทู้ปกติรายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.6 (nawanus) 2019-08-152019-08-1560
 
กระทู้ปกติการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (นางบุญเย็น พรหมณี) 2019-08-132019-08-1370
 
กระทู้ปกติการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย (นางบุญเย็น พรหมณี) 2019-08-132019-08-1370
 
กระทู้ปกติการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (นางบุญเย็น พรหมณี) 2019-08-132019-08-1360
 
กระทู้ปกติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (pukkamon) 2019-08-132019-08-1360
 
กระทู้ปกติผลการใช้กิจกรรมโครงงานในการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (pukkamon) 2019-08-132019-08-1350
 
กระทู้ปกติการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (sudchadawan) 2019-08-132019-08-1360
 
กระทู้ปกติผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 (นางพิมพ์ชนิสร สุดน้อย) 2019-08-122019-08-1250
 
กระทู้ปกติผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 (นางพิมพ์ชนิสร สุดน้อย) 2019-08-122019-08-1250
 
กระทู้ปกติการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สืบสาน ตำนานนาฏศิลป์ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ (Aiya Changkaew) 2019-08-112019-08-11160
 
กระทู้ปกติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL ประกอบแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถ (ภัคจิรา แก้วสอน) 2019-08-072019-08-0790
 
กระทู้ปกติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) (นายภูวดล เฉลิมพล) 2019-08-072019-08-07110
 
กระทู้ปกติผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญา ระดับปฐมวัย (อายุ 4 – 5 (นางสาวบุบผา แคว้นคอนฉิม) 2019-07-282019-07-28160
 
กระทู้ปกติการพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้าง (นางสาวจิราพร ปราณีตพลกรัง) 2019-07-172019-07-17170
 
กระทู้ปกติการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ส 23102 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สุวรรณี เรืองถาวรกุล) 2019-07-102019-07-10150
 
กระทู้ปกติการศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 (นางวิชริญฎา พรมเย็น) 2019-06-302019-06-30220
 
กระทู้ปกติการศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 (นางวิชริญฎา พรมเย็น) 2019-06-302019-06-30190
 
กระทู้ปกติรายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิ (นางวรนุช ทองเพชร) 2019-06-022019-06-02420
 
กระทู้ปกติรายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กรด-เบส (นางวรนุช ทองเพชร) 2019-06-022019-06-02410
 
กระทู้ปกติการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตู (นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย) 2019-04-212019-04-21640
 
กระทู้ปกติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (นางวิชริญฎา พรมเย็น) 2019-04-172019-04-17560
 
กระทู้ปกติการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 (นางวิชริญฎา พรมเย็น) 2019-04-172019-04-17510
 
กระทู้ปกติโปรโมชั่น Goldenslot “สมัครสมาชิกใหม่รับเลยทันที 30%” สูงสุด 3,000 บาท (kawin) 2019-03-252019-03-25780
 
กระทู้ปกติการนิเทศการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (นายนพดล เที่ยงธรรม) 2019-03-232019-03-23660
 
กระทู้ปกติการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครู กับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลา (นายนพดล เที่ยงธรรม) 2019-03-232019-03-23770
 
กระทู้ปกติการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครู กับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลา (นายนพดล เที่ยงธรรม) 2019-03-232019-03-23620
 
กระทู้ปกติทางเข้า GOLDEN SLOT เพื่อเข้าเล่น เดิมพันกีฬา (kawin) 2019-03-182019-03-18940
 
กระทู้ปกติgclubbet365 สุดยอดเว็ปชื่อดัง มั่นคงด้วยความปลอดภัยของ จีคลับ บริการ gclub casino สุดหรู เดิมพันต่ำ (noongoo) 2019-03-112019-03-11630
 

[1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ